Afrika Afrika  
Dnešní datum: 29. 03. 2015  
Fauna

* Buvol africký (Syncerus caffer)

Vydáno dne 08. 03. 2002 (18425 přečtení)

Buvol pat?í do ?Velké p?tky?, co? jsou lovná zví?ata, p?edstavující lovecký vrchol pro svou nebezpe?nost a dovednost lovce. Buvol je inteligentní, obratné a rychlé zví?e. Doká?e vyvinout rychlost 55 km/hod. Lovci tvrdí, ?e je záke?ný a doká?e si na lovce po?íhat. Nap?íklad slavný ?eský lovec Bed?ich Machulka popisoval, jak se zran?ný býk dokázal vrátil do své stopy a napadnout pronásledujícího lovce zezadu...?ád: Artiodactyla (sudokopytníci)
?ele?: Bovidae (turovití)
Druh: Syncerus caffer (buvol africký)
Poddruhy: Syncerus caffer caffer (buvol kaferský) a Syncerus caffer nanus (buvol pralesní)

Areál roz?í?ení buvola

Buvol je jedním z nejv?t?ích býlo?ravc? z ?eledi turovitých africké savany. Mezi turovité ?adíme nap?íklad africké antilopy a gazely. Afrikánci ho nazývají Buffel, Zuluové Nyathi, Tswanové Nari a ?onové Nyati.
Buvol africký je podobný turu domácímu. Charakterizuje ho mohutná stavba a velká velikost. Typické jsou té? relativn? krátké kon?etiny. Nápadné jsou u?i s t?ásn?mi chlup?. Rohy se ohýbají sm?rem nahoru a dovnit?. V Africe se buvol africký vyskytuje se ve dvou poddruzích Syncerus caffer cafer a Syncerus caffer nanus. Buvol pralesní (S.c. nanus) je pralesní formou, která je men?í i tvarov? jiná ne? savanová forma buvola kaferského.

Buvol kaferský je tmav? zbarvený v odstínech ?erné barvy, buvol pralesní je zbarven do ?ervena. Buvol kaferský je dlouhý 3,2 a? 4,4 metru, z toho ocas tvo?í 70 cm. Vý?ka v kohoutku je 1,4 m a váha dosahuje u samc? 700 kg, u samic jen 550 kg. Buvol pralesní je celkov? men?í. Délka t?la je 2,9 metru, ocas je stejn? dlouhý jako u prvn? jmenovaného. Vý?ka v kohoutku je 1 a? 1,2 metru. Váha u samc? je okolo 320 kg u samic 260 kilogram?. Do?ívají se 15 a? 25 let. Z údaj? vyplývá, ?e samci jsou mohutn?j?í ne? samice. Jak u samic, tak samc? vyr?stají na hlav? rohy, rekordní trofej byla délky 124,8 cm. Oba poddruhy buvola se mezi sebou mohou k?í?it a z Afriky je známo mnoho p?echodných forem, které jsou n?kdy popisovány jako dal?í poddruhy.

Buvol kaferský

Buvol Kaferský (Syncerus caffer cafer)

Buvol africký obývá velkou ?ást Afriky, nalezneme ho v celém savanovém pásmu a v de?tných lesích st?ední a západní Afriky. Ob? formy buvola jsou pom?rn? b??né. Ale v poslední dob? jejich po?etní stavy klesají. Na vin? je nadm?rný lov a nemoci. Mimo ?lov?ka a nemocí jsou p?irozenými nep?áteli lvi, pro mlá?ata jsou nebezpe?né i hyeny skvrnité. Buvol africký obývá s oblibou savanové lesy s mno?stvím travnatého podrostu, nejlépe v blízkosti vodních zdroj?. Obývají jak vysoko polo?ené oblasti ve východní Africe, tak ní?iny. Buvol pralesní se vyskytuje pouze v ucelených pralesních porostech de?tného lesa.
Buvol ?ije v?dy ve stádech. Buvol kaferský ob?as vytvá?í stáda i o n?kolika tisících jedincích (2000 kus?). P?esto tyto velká stáda jsou diferenciovaná do n?kolika men?ích skupin o 20 a? 30 jedincích. Sta?í býci se zdr?ují mimo hlavní skupinu. ?asto lze spat?it i osam?lého starého býka, který stádní ?ivot zcela opustil. Ve stádu se vyskytují ob? pohlaví r?zných v?kových skupin. Dosp?lí býci zde tvo?í vrchol hierarchického uspo?ádání, ale pouze mezi jedinci stejného pohlaví. Krávy mají sv?j sociální ?eb?í?ek. Ka?dé stádo obývá sv?j okrsek, který se s jinými stády velmi z?ídka p?ekrývá. Podle velikosti stáda obývají území o rozloze ?edesát a? tisíc kilometr? ?tvere?ních. Buvol pralesní tvo?í men?í stáda ?ítající okolo 20 jedinc?.
?iví se v?t?inou v noci, k napajedlu chodí brzy ráno a p?i setm?ní. Stravování se v?nuje asi 8 ? 10 hodin denn?. P?es poledne odpo?ívá v úkrytu p?ed p?ímými slune?ními paprsky nebo se válí ve vodní ?i bahenní lázni. Potravu tvo?í vysoká tráva rostoucí v hustém zápoji. V období sucha spásá té? vodní rostliny, p?edev?ím rákos.

Rozmno?ování probíhá v pravidelných rytmech, které jsou zvlá?t? patrné u buvola kaferského. V?t?ina telat p?ichází na sv?t v teplém a vlhkém období. Doba b?ezosti krávy je 340 dní. Kráva poprvé zab?ezne po 4-5 letech. Tele je po narození 40 kilogram? t??ké. Mlád? p?ichází na sv?t uvnit? stáda ?i v jeho t?sné blízkosti. Velmi pozorné pé?e se mlád?ti dostává po n?kolik prvních hodin, ne? bude schopné udr?et krok se stádem. Mlád? je odstaveno po 5 a? 15 m?sících, s matkou v?ak z?stává dva roky.

Buvol pralesní (S.c. nanus)

Buvol pralesní (S.c. nanus); Foto: Arthur F. Sniegon

Buvol pat?í do ?Velké p?tky?, co? jsou lovná zví?ata, p?edstavující lovecký vrchol pro svou nebezpe?nost a pro dovednost lovce. Buvol je inteligentní, obratné a rychlé zví?e. Doká?e vyvinout rychlost 55 km/hod. Lovci tvrdí, ?e je záke?ný a doká?e si na lovce po?íhat. Nap?íklad slavný ?eský lovec Bed?ich Machulka popisoval, jak se zran?ný býk dokázal vrátil do své stopy a napadnout pronásledujícího lovce zezadu. Nebo jak se ran?ní buvoli schovávali do k?oví u cesty, kterou pro?li a napadali lovce ze zálohy. Machulka té? popsal mnoho p?ípad? smrtelného napadaní jeho klientely. Dokonce i pro sou?asné lovce beze zbraní p?edstavuje buvol riziko. Pokud stádo n?co vyru?í, b??í "hlava nehlava" sm?rem, odkud ru?ivý zvuk vy?el.

[Akt. známka: 1,10 / Počet hlasů: 88] 1 2 3 4 5

Známkování jako ve škole

Sdílet na Facebooku | | |

Celý článek | Autor: Jaromír N?mec | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír N?mec

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

DOVOLENÁ

- Zájezdy do Afriky

LETENKY

P?evody m?n
O?kování
Pronájem aut pro region ji?ní Afriky od Europcar.co.za

  Galerie
Hrozný? Duméril?v
<i>Acrantophis dumerili</i>
zobrazení: 1333
známka: 0


Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.afrikaonline.cz/www/plugin/rss/rss_show.php on line 43
  Poslední diskuze
SenPojede n?kdo se mnou?

Organizace - Pomoc v Africe

Autop?j?ovna JAR
  Vyhledávání
Google

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Poslední komentá?e
 • ?ádost o úv?r:
  "Dobrý den, Vy jste ve finan?ních potí?ích? Úv?r je t?eba splatit ú?ty a dluhy? Chcete za?ít nový pod . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Re: TOGO:
  "co to je za podvod?" (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • dalsi podvodny email :
  "Dosel mi email od nekakyho Mr. Khan D a pise neco o loterii a firme a penezich, ktere po nich zbyly, . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Osobní zku?enost:
  "Zdravím ,té? jsem odpov?d?l a n?kolikrát zkou?el jak v?e bude probíhat. Dvakrát mi sle?ny psali love . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • nabídky p?átelství:
  "dostala jsem jich n?kolik.. jsou to letci v Sýrii daleko od domova, profeso?i na univerzitách ... ?e . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)

 •   Partnerské servery
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Zem?pis stát? sv?ta | Fotografie | ?asopisy a p?edplatné | ?kolní vtípky | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2013.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC