Tunisko - Dougga

Autor: Vladimír Zikán <zikan(at)afrikaonline.cz>, Téma: Kultura, Zdroj: Barče k svátku, Vydáno dne: 04. 12. 2014

Mauzoleum Atebana
Dougga je starobylé římské město na severu Tuniska v regionu Beja, přesně 100km jihozápadně od Tunisu. Nachází se v nadmořské výšce 525-600m před pohořím Téboursouku. Na rozdíl od jiných archeologických lokalit se tato nachází ve vnitrozemí, což způsobilo, že zde nedocházelo k četnému rabování a rozebírání staveb. Ve městě se našlo mnoho krásných mozaik, jako je Jupiter s Kyklopy, Neptun a piráti, Odysseus a Sirény a několik podlahových mozaik.

Dougga je významnou archeologickou lokalitou, jelikož se zde stýkalo několik různých kultur a všechny jsou v různé míře zastoupeny stavbami. I přesto, že se nejedná o tak známou lokalitu, jako je Kartágo, její význam v rámci světového kulturního dědictví je nedocenitelný.

Mozaika Odysea

Obrázek: Mozaika Odysseus a Sirény (autor: Dennis Jarvis )

Historie města

Původ města sahá do šestého století před naším letopočtem. Strategické umístění na vyvýšené plošině umožňovalo efektivní obranu města před nájezdy. Odtud pochází i libyjské označení města – TBG – chráněné, nebo berberské Thugga – zelená rovina. Archeologická lokalita byla obydlena mnohem dříve, což dokazuje zde se nacházející starobylá nekropole s dolmeny (prehistorické megalitické stavby – kamenné stoly – pozůstatky neolitických mohylových jednokomorových hrobů).
Dále se zde nalézá několik neopunských stél, ruiny svatyně fénického boha úrody Baala, mauzoleum a chrám věnovaný Massinissovi (numidský král, který se přidal na stranu Římanů). Ve 2. století před naším letopočtem bylo město sídlem berberských princů.
Novou éru města odstartoval až pád Kartága, kdy bylo povýšeno na římské město. Vzhledem k spolupráci Massinisa s Římany, se částečně zachoval i numidský a punský ráz některých artefaktů. Materiál z původních punských staveb byl následně použit pro římské stavby, což v minulosti spletlo archeology, kteří označili ruiny za punské. Příkladem toho byla Numidská zeď, která byla ve skutečnosti postavena až v pozdní antice.
Po zřízení provincie Africa Nova se ve městě Thugga na pokyn Caesara v roce 46 př.n.l. usídlil správce římské kolonie s úředníky. Integrace města byla postupná. Za vlády císaře Augusta ve městě fungovaly dvě komunity - Římané původem ze Říma – patricijové a Římané neřímského původu – plebejci. Za vlády Marka Aurelia již obě komunity značně splynuly a ve městě fungovalo římské právo. Za vlády Septima Severa město obdrželo status Municipium. Vývoj města vyvrcholil až za vlády císaře Galliena, kdy město získalo titul římské kolonie Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis. Až do konce vlády Theodosia I. město vzkvétalo. S rozdělením a pádem Říma upadalo i město. Křesťanství se v historii města moc nepodepsalo. Z období Byzantské říše je zde jen málo památek, jelikož město sloužilo spíše jako strategická pevnost. Až do první poloviny 20. století bylo město obýváno, ale na základě archeologických prací a zachování lokality, se obyvatelé postupně odstěhovali do údolí Oued Khalled.

Oblouk Alexandra Severa Mauzoleum Atebana detail

Dougga, Libyo-Punic mausoleum

Obrázky: detail mauzolea (autor: Richard Mortel ), Mauzoleum berberského prince Atebana (autor: Neal B. Johnson ) a Oblouk Alexandra Severa ( autor: Richard Mortel )

Významné stavby archeologické lokality

Většina dochovaných staveb městských staveb je římských z období 2. – 3. století našeho letopočtu. Římští stavitelé se zde museli utkat s omezeným stavebním prostorem na skalnaté vyvýšenině, což se stalo osudným většině starších staveb, nad jejichž základech se nachází stavby římské. Stavební materiál z předřímských staveb byl znovu použit, což z počátku zmátlo archeology v datování staveb. Domněnkou kdysi bylo i to, že římské město vzniklo Ex nihilo, pozdější archeologický výzkum to zcela vyvrátil.

Toalety lázní kyklopů Divadlo v zimě

Prehistorický dolmen

Obrázky: divadlo v zimě (autor: Manfred Lentz), prehistorický dolmen ( autor: Neal B. Johnson ) Latrýna Lázní Kyklopů (autor: Dennis Jarvis )

Všechny fotografie podléhají licenci Creative Commons.
All pictures belong to the licence of Creative Commons.