Vzdělání v Africe

Autor: Kateřina Petrásková <(at)>, Téma: Politika a Společnost, Vydáno dne: 16. 01. 2009

Seminární práce na téma vzdělávání v Africe se zaměřením na systémy výuky a problémy školství.

Afričtí chlapci a dívky se v minulosti učívali dovednostem nezbytným pro život i opatřování živobytí od svých rodičů a rodin. Ty jim předávali zejména takové dovednosti, jako zpracovávání kovů a hrnčířství.

Dnes již existují v celé Africe základní a střední školy. Všechny děti však ještě nemohou chodit do školy a obvykle je ve školách více chlapců než dívek. V mnoha zemích už ale převážná většina dětí navštěvuje základní školu. Jsou sice jedněmi z 90 dětí v každé z tříd (průměrný počet žáků v jedné třídě africké základní školy je 72), alespoň však dostaly šanci školu vůbec navštěvovat. Africké školy jsou většinou polorozpadlé hliněné budovy s tmavými místnostmi, v nichž děti sedí s rukama za zády na studených kamenech a naslouchají monologickému výkladu látky.

Jakékoli učební pomůcky prakticky nejsou k dispozici. Modely, mapy a náčrty si učitelé tvoří sami ve svém volném čase. Africká vláda v rámci Programu rozvoje vzdělání postupně buduje zděné školy vybavené nábytkem, jejich počet však roste velmi pomalu.
Možnost studovat střední školu má však už mnohem méně dětí.
Afričtí studenti se obvykle učí alespoň jeden evropský jazyk- hlavně francouzštinu nebo angličtinu. Mimo to se učí také jeden nebo více jazyků místních.

Protože většina dnešních dospělých nemohla v době svého dětství chodit do školy, organizují se pro ně dnes v mnoha částech Afriky krátká každodenní vyučování, během nichž se učí číst a psát ve svém vlastním jazyce. Připravují se pro ně zvláštní učebnice základy gramotnosti, přičemž tuto výuku nejčastěji provádějí lidé, kteří se sami naučili číst a psát až v dospělosti.

Čeští chlapci a dívky mají vše po čem většina afrických dětí touží. Státem dotované mateřské školy, devítileté základní školy, střední školy i vysoké školy. Systém vzdělání v České republice vymezuje proces postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní soustavy.

Porovnání míry gramotnosti

Gramotnost

Příčiny nedostupnosti vzdělání

Školství v rozvojových zemích trpí dvěma problémy: omezeným přístupem občanů ke vzdělání a jeho nízkou kvalitou. Pod povrchem se ukrývají mnohé, hluboko zakořeněné a s chudobou spojené příčiny:

Vzdělání přináší společensky cenné hodnoty

 • Je jedním z nejlepších nástrojů pro boj s chudobou. S rostoucí mírou vzdělání rostou příjmy, zrychluje se zavádění nových technologií, a tím i ekonomický růst.
 • Školní investice mají silný dopad na zlepšení výživy dětí a na prevenci nemocí, jako je například HIV/AIDS. Navíc vzdělání napomáhá plánovanému rodičovství a snižuje úmrtnost dětí a matek.
 • V neposlední řadě je vzdělání také účinným politickým nástrojem: emancipuje, a tím posiluje politickou angažovanost a demokratické rozhodovací procesy.

  hudební škola v Bagamoyo, Tanzánie

  Nadace zabývající se pomocí Africe

  Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však ještě pořád bývá nesplnitelný sen. Proto byly založeny různé sbírky a organizace na pomoc potřebným:

  Postavme školu v Africe

  Cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii. Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však pro děti bývá nesplnitelný sen. Proto jsme se, společnost Člověk v tísni a Junák – svaz skautů a skautek ČR, rozhodli alespoň některým z nich pomoci. Gramotnou a vzdělanou populaci považujeme za východisko ze začarovaného kruhu chudoby, ve kterém se Etiopie nachází. Přitom stačí 5-6 tisíc korun, aby se vytvořilo jedno nové místo ve škole.

  Adopce na dálku

  Program Adopce na dálku je charitativní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z celého světa, mimo jiné i Afriky, formou sponzorování jejich vzdělání a základní péče. Na české straně zajišťuje tento projekt Diecézní charita, která se snaží vyhledat co nejvíce tzv. ,,adoptivních rodičů“ , kteří by byli ochotni, i když pouze na dálku, přijmout ,,adoptivní dítě“ a finančně podporovat jeho vzdělání a s tím spojenou základní péči.

  Většina afrických zemí patří k nejchudším na světě. Chudoba se nedotýká jen afrických ekonomik, ale především samotných lidí a těch nejzranitelnějších - dětí. V důsledku chudoby děti nemají co jíst či je jejich strava vysoce nevyvážená, nemají, kde bydlet, mnohé děti bydlí ve slumech či přímo na ulicích a nemají ani možnost naučit se číst a psát. Nedostává se jim tedy věcí, které jsou pro nás samozřejmostí.

  Seznam použité literatury:

  • Lexikon zemí 2000
  • www.wikipedie.cz - část článku je převzata z wikipedie (poznámka redakce)
  • www.infoservis.net

  Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav,
  Seminární práce - Vzdělání v Africe
  Kateřina Petrásková; OA2; 2008/2009